Perfil U flexible

S’aplica en materials o productes de formes corbades i/o rectes, amb un gruix determinat.