Glossari

Gran part de la definició d’aquestes paraules tècniques han estat extretes de diferents webs*, i de la nostra pròpia experiència, per tal de que sigui més fàcil la comprensió de determinades paraules tècniques.

 • Abrasió: desgast de la superfície d'un cos a causa de la fricció d'un altre de més dur, anomenat abrasiu.

 • Anti UV: s’afegeix un additiu en el material per protegir-l’ho dels raigs ultraviolats del sol.

 • Biodegradable: que pot experimentar biodegradació.

 • Bisell: caire o vora escapçats obliquament.

 • Caixa Box palet: és un tipus d’embalatge de grans dimensions fabricat en cartró ondulat i posteriorment en plàstic. El seu perímetre coincideix amb el del palet que el transporta (1200x800, 1200x1000 y 600x800 fonamentalment), podent així exposar-lo a la botiga sobre si mateix.

 • Caixa B1, americana o plegable: és un embalatge de quatre cares laterals que es tanca tant en la seva part superior com inferior per mitjà de quatre solapes, i aplicant posteriorment cinta adhesiva per fixar les solapes.

 • Caixa B0: és un embalatge de quatre cares laterals que es tanca en una part per mitjà de quatre solapes, i per l’altra part és totalment oberta. S’aplica normalment per cobrir un producte sobre palet.

 • Caixa fons suís o semiautomàtic: embalatge de cartró ondulat, o cartonet o polipropilè cel·lular que es forma al encaixar les solapes de la base entre si. Això s’aconsegueix degut a que la solapa exterior té una pestanya que fixa les altres tres, creant així un recipient pla. La tanca superior es pot presentar de diferents formes sent la tapa i les quatre solapes les més comunes.

 • Cantonera flexible: perfil de protecció de cartró compacte, dentat en una de les dues ales, que fàcilment pot flectir-se o corbar-se sense rompre's, i s’aplica en materials o productes de formes corbades.

 • Carretó elevador o “toro”: vehicle, generalment motoritzat, emprat per al transport de material i sovint proveït de mecanismes adequats per a l'elevació de la càrrega que és transportada. Carretó manual. Carretó tractor. Carretó elevador.

 • Contenidor: recipient destinat al transport de mercaderies de tota mena, àdhuc sense embalar, des del domicili de l'expedidor fins al del destinatari.

 • Contraencolat: és un procés on s'uneixen dos o més materials per obtenir un producte més rígid i resistent.

 • Encuny: motlle de fusta amb arestes d'acer tallants, utilitzat per a tallar a pressió papers, cartons i polipropilè cel·lular pel procediment de l'encunyació.

 • Encunyar: assenyalar el tall, tallar o perforar papers, cartons i polipropilè cel·lular segons una determinada forma, generalment un perfil tancat.

 • Peces encunyades: peces en diferents tipus de paper, cartró o polipropilè cel·lular de diferents gramatges, formes i mides fetes mitjançant el procés d’encunyació, que serveixen per separar, fixar, amortir i protegir productes durant el transport i emmagatzematge.

 • Fitosanitari: Dit de la substància o del producte emprat amb la intenció de guarir una malura de les plantes.

 • Fleix: cinta d'acer laminat o de material sintètic per a subjectar embalatges.

 • Gramatge: pes per unitat de superfície d'un cos en forma de làmina, pel·lícula, etc.
 • Hexàgon: polígon de sis angles.

 • Hidròfob: que evita l'aigua.

 • Mandril: tub fabricat en cartró.

 • Pallrun o base palet: és un producte fabricat íntegrament amb cartró i serveix per transportar mercaderies; és una alternativa de transport al sistema convencional amb palets de fusta.

 • Mercaderia: producte del treball humà, útil per a satisfer les necessitats humanes i destinat a l'intercanvi en el mercat.

 • Palet: plataforma sobre la qual són disposades diverses càrregues, per tal de formar una unitat de transport més gran, susceptible d'ésser manipulada mecànicament amb carretons d'elevació en la càrrega i descàrrega i en l'emmagatzematge.

 • Paper kraft: paper de color marró fosc, molt resistent, fabricat amb pasta obtinguda pel mètode del sulfat, i que hom empra per a embalatge.

 • Plastificat: és l'aplicació d'un film transparent sobre una superfície, que forma una pel·lícula protectora per aconseguir diferents resultats. 

 • Plafó: peça plana de fusta o altre material emprada en diverses aplicacions tècniques, constructives, arquitectòniques, etc.

 • Plòter: és una màquina impressora o de tall que s'utilitza juntament amb l'ordinador i imprimeix i talla en forma lineal. En el nostre sector l’utilitzem per a la preparació de maquetes per realitzar proves amb materials i mides reals.

 • Ràfia: fibra extreta de l'epidermis de les fulles de la ràfia, emprada en la fabricació de cordills i objectes de cistelleria.

 • Reblar: unir, afermar, fixar alguna cosa mitjançant reblons.

 • Rebló: clavilla metàl·lica, generalment d'acer, relativament curta i proveïda d'una cabota, que serveix per a efectuar unions definitives de xapes o peces de poc gruix.

 • Serigrafia: és un procediment d'estampació, sense relleu, que pot imprimir-se sobre gran varietat de materials.

 • Solapa: cosa o part d'una cosa, peça o part d'una peça, doblegada sobre una altra, la qual cobreix parcialment.

 • SlipSheet: làmina/fulla lliscant; nom que se li ha donat al nou mètode de transport alternatiu al sistema convencional amb palets, on precisament la làmina que transporta la mercaderia llisca sobre les pales de la carreta elevadora i sobre la plataforma de transport (camió o contenidor).

 • Tractament corona: tractament que obra els orificis del polipropilè cel·lular, incrementant la seva permeabilitat, per tal de afavorir l’adhesió de les tintes i adhesius.

 • Ultrasons: vibració de la natura del so, és a dir, composta d'ones mecàniques longitudinals, però d'una freqüència superior a la màxima audible.

 • Vernís: és l'aplicació d'unasubstància sobre una superfície, que forma una pel·lícula protectora per aconseguir diferents resultats.